Seminarium Dotyczące Metody Masterson Zastrzeżenie Odpowiedzialności

Tekstem wiążącym prawnie jest angielska wersja tego dokumentu, tłumaczenie zostało zrobione w celu ułatwienia zrozumienia tekstu.

W celu uczestnictwa w tym kursie Metody Mastersona, należy przeczytać, wypełnić i podpisać poniższe dokumenty:

  1. EQUINE ACTIVITIES LIABILITY Waiver and Release
  2. AUDIO/VISUAL Consent and Release
  3. COVID-19 Waiver and Release

Po podpisaniu tego dokumentu otrzymasz jego kopię na adres mejlowy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mejlowym: .

The Masterson Method
123 N. Main Street, #8, Fairfield, IA 52556
641-472-1312

1. EQUINE ACTIVITIES LIABILITY Waiver and Release

Ja niżej podpisany rozumiem, że informacje które uzyskam podczas kursu z metody Mastersona, wszelkie metody, procedury i techniki, które poznam i których będę świadkiem podczas szkoleń prowadzonych przez firmę The Masterson Method® a także prezentowane podczas nich informacje oraz zalecane metody terapii manualnych, nie są równoznaczne z diagnozą medyczną ani weterynaryjną i nie mogą zastąpić oceny, diagnostyki ani leczenia medycznego i/lub weterynaryjnego.  Rozumiem, że szkoła The Masterson Method, Jim Masterson oraz jego trenerzy i instruktorzy nie są wykwalifikowanymi lekarzami weterynarii ani nie prowadzą usług medycznych, w związku z tym nie oferują porad weterynaryjnych, medycznych, diagnostyki ani leczenia koni.

Oświadczam, że bazując na uzyskanych tutaj informacjach, nie będę modyfikował, zmieniał ani zawieszał leczenia ani zaleceń weterynaryjnych, które otrzymał mój koń, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii, który zalecił określone leczenie lub protokół leczenia.  Rozumiem, że odpowiedzialność za leczenie/opiekę medyczną konkretnych problemów zdrowotnych, nie mieści się w ramach informacji udzielanych przez firmę The Masterson Method, Jima Mastersona oraz jego trenerów i instruktorów.

Potwierdzam, że nie uzyskałem żadnych gwarancji ani zapewnień odnośnie korzyści lub poprawy ogólnego stanu zdrowia moich koni wynikających z konsultacji z firmą The Masterson Method, Jimem Mastersonem, jego trenerami i instruktorami, oraz/lub w wyniku stosowania tej metody, procedur czy zalecanych technik.  Zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z pracą z końmi oraz z uprawianiem dyscyplin jeździeckich, a także ze zwiększonego ryzyka związanego z udziałem w aktywnościach połączonych z udziałem większej ilości koni.

W IMIENIU WŁASNYM, MOICH SPADKOBIERCÓW I PRZEDSTAWICIELI, NINIEJSZYM ODSTĘPUJĘ OD PRAWA DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ JAKIE JA LUB MOI SPADKOBIERCY I PRZEDSTAWICIELE MOGĄ ROŚCIĆ WOBEC FIRMY THE MASTERSON METHOD, JEJ WŁAŚCICIELI, DYREKTORÓW, MENADŻERÓW, PRACOWNIKÓW, INSTRUKTORÓW, ORAZ NAUCZYCIELI, WSZYSTKICH KONI UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU, ICH WŁAŚCICIELI ORAZ WSZELKICH OSÓB PROMUJĄCYCH SEMINARIA I KURSY MASTERSONA, W PRZYPADKU ŚMIERCI, ODNIESIONYCH USZKODZEŃ CIAŁA LUB USZCZERBKU WŁASNOŚCI, DO KTÓRYCH MOGŁOBY DOJŚĆ W ZWIĄZKU Z MOIM UDZIAŁEM W SZKOLENIU/SEMINARIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ FIRMĘ  THE MASTERSON METHOD LUB W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM ZALECANYCH PRZEZ NIĄ METOD, PROCEDUR I TECHNIK, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKIE EWENTUALNE ZANIEDBANIA PO STRONIE FIRMY THE MASTERSON METHOD, JEJ WŁAŚCICIELI, DYREKTORÓW, MENADŻERÓW, PRACOWNIKÓW, INSTRUKTORÓW ORAZ NAUCZYCIELI . OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOM IŻ NINIEJSZE OŚWIADCZENIE JEST NIEZBĘDNE, BY FIRMA THE MASTERSON METHOD WYRAZIŁA ZGODĘ NA MOJE UCZESTNICTWO W KURSIE LUB SZKOLENIU ORAZ UDZIELENIE KONSULTACJI I BEZ MOJEJ ZGODY NA TE WARUNKI FIRMA THE MASTERSON METHOD, NIE DOPUŚCI MNIE DO SZKOLENIA ANI NIE UDZIELI MI KONSULTACJI.

2. AUDIO/VISUAL Consent and Release (Select Yes or No)

Ja niżej podpisany niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie bez wynagrodzenia mojego wizerunku w formie nagrań audio, wideo lub zdjęć przez firmę The Masterson Method, Jima Mastersona oraz jego spadkobierców lub następców, w celach edukacyjnych, promocyjnych i rozrywkowych, włącznie z wykorzystaniem telewizji, nagrań cyfrowych, elektronicznych oraz internetu.

Wyrażam niniejszym zgodę na to, by takie nagranie wideo lub audio i/lub zdjęcia były wykorzystywane za darmo, bez jakichkolwiek roszczeń z mojej strony i nie będę z tego tytułu dochodził wynagrodzenia. 

Zgodnie z niniejszym oświadczeniem, zrzekam się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec firmy The Masterson Method, Jima Mastersona oraz jego spadkobierców lub następców, z tytułu wykorzystywania nagrań z moim wizerunkiem.

Czy wyrażasz zgodę, by podczas kursu wykonywane były nagrania audio i/lub wideo oraz zdjęcia z twoim udziałem? Jeśli nie wyrażasz zgody naciśnij NO a następnie poinformuj o swojej decyzji osoby, które podczas kursu będą wykonywały zdjęcia lub nagrywały jego fragmenty.

  • Tak, nie przeszkadza mi że moje nagrania i/lub zdjęcia zostaną wykorzystane w sposób opisany powyżej przez firmę The Masterson Method.
  • Nie, i poinformuję w dniu rozpoczęcia kursu, że proszę by mnie nie fotografowano ani nie nagrywano.

 

3. COVID-19 Waiver and Release

PODPISANIE TEGO OŚWIADCZENIA PRZEZ WSZYSTKICH DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW ORAZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOLETNICH JEST WARUNKIEM UCZESTNICTWA W SZKOLENIU, KURSIE LUB SEMINARIUM Z METODY MASTERSONA („dalej określanym „kursem”) OFEROWANYM PRZEZ FIRMĘ THE MASTERSON METHOD.

Ja niżej podpisany, zdaję sobie sprawę z możliwości zakażenia koronawirusem/Covid-19 oraz z zaleceń dotyczących utrzymywania dystansu społecznego.

Rozumiem, że metoda Mastersona jest metodą technik manualnych opierającą się na bezpośrednim kontakcie i że celem mojego uczestnictwa w tym kursie jest praktyczne szkolenie z metody Mastersona.

Oświadczam, że zastosuję się  do zaleceń firmy The Masterson Method lub instruktora prowadzącego szkolenie w celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się podczas kursu koronawirusa/COVID-19.

Oświadczam, że jestem w pełni świadomy, że firma The Masterson Method nie jest w stanie zagwarantować, że nie zarażę się koronawirusem/Covid-19, a ryzyko ewentualnej styczności lub zarażenia koronawirusem/COVID-19 może wynikać z działań, niedopatrzenia lub błędów popełnionych przeze mnie lub pozostałych uczestników kursu.

Oświadczam, że:

  • W miarę możliwości przestrzegam lokalnych zaleceń medycznych w celu ograniczenia kontaktu z koronawirusem/COVID-19;
  • Jeżeli w dniu rozpoczęcia kursu będę odczuwał objawy grypy lub choroby takie, jak: kaszel, trudności oddechowe, gorączka, ból mięśni, ból głowy lub ból gardła, skontaktuję się z biurem Mastersona w celu znalezienia nowego terminu szkolenia (może być zastosowana opłata administracyjna); 
  • Jeżeli na przestrzeni dwóch tygodni przed rozpoczęciem szkolenia będę miał pozytywny wynik testu lub kontakt z osobą zarażoną koronawirusem/COVID-19, to skontaktuję się z biurem Mastersona w celu znalezienia nowego terminu szkolenia ( może być zastosowana opłata administracyjna).

Jestem świadomy, że jeśli z jakiegoś powodu instruktor prowadzący szkolenie uzna, że moje uczestnictwo w kursie może powodować zagrożenie zdrowia mojego lub innych uczestników, mogę być poproszony o zakończenie szkolenia przed czasem i oświadczam, że w takim przypadku dostosuję się do tego żądania. 

Imię i nazwisko

E-mail adres