Masterson Methode Seminar-Workshop Verklaring van afstand

De Engelse versie van deze verklaring van afstand is de wettelijk bindende versie; deze vertaling is voor algemeen begrip.

Om aan deze Masterson Methode cursus deel te nemen, dient u het volgende door te nemen, in te vullen en te ondertekenen:

  1. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN PAARDEN Verklaring van afstand en Vrijgave
  2. AUDIO/VISUEEL Toestemming en Vrijgave
  3. COVID-19 Verklaring van afstand en Vrijgave

U ontvangt een ondertekende kopie van dit document in uw email inbox. Als u vragen heeft, kunt u ons mailen op  

The Masterson Method
123 N. Main Street, #8, Fairfield, IA 52556
641-472-1312

 

1. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN PAARDEN Verklaring van afstand en Vrijgave

Ik, ondergetekende, begrijpt dat de informatie, methoden, processen en technieken die ik leer of waaraan ik word blootgesteld tijdens The Masterson Method™ Seminar/Workshop en cursussen van The Masterson Method®, inclusief, maar niet beperkt tot, consulten en/of behandelingen die worden aanbevolen, geen dierenarts- en/of medische evaluatie zijn en verschillen van en geen vervanging zijn voor moderne dierenarts- en/of medische diagnoses, evaluaties en behandelingen. Ik begrijp dat The Masterson Method, Jim Masterson en zijn leraren en instructeurs geen gediplomeerde dierenartsen en/of gezondheidsdeskundigen zijn en geen dierenarts of medisch advies, diagnose of behandeling zullen geven.

Ik ga ermee akkoord dat ik geen voorgeschreven medicatie of behandeling van een dierenarts, die mijn paard nu krijgt op basis van dit consult, zal wijzigen, veranderen of opschorten zonder eerst te overleggen met de dierenarts of gezondheidsdeskundige die de medicatie of behandeling heeft voorgeschreven. Ik begrijp dat het niet binnen de reikwijdte van dit consult valt voor The Masterson Method, Jim Masterson en zijn leraren en instructeurs, om verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de medische/gezondheidsbehandeling van specifieke gezondheidsproblemen.

Ik erken dat er geen claims of garanties van welke aard dan ook aan mij zijn gegeven met betrekking tot specifieke voordelen of verbetering in de algehele gezondheidstoestand en/of conditie(s) van mijn paard als resultaat van het consult met The Masterson Method, Jim Masterson en zijn leraren en instructeurs, en/of methoden, processen en technieken die aanbevolen kunnen worden. Ik erken verder de inherente risico’s verbonden aan het omgaan met paarden en paardensport, en het verhoogde en/of toegenomen risico van deelname aan activiteiten waarbij meer dan één paard betrokken is.

NAMENS MIJZELF EN MIJN ERFGENAMEN EN VERTEGENWOORDIGERS, ONTHEF IK HIERBIJ EN DOE AFSTAND VAN ALLE CLAIMS DIE IK EN/OF MIJN ERFGENAMEN EN VERTEGENWOORDIGERS KUNNEN HEBBEN TEGEN THE MASTERSON METHOD, EN HAAR EIGENAREN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, INSTRUCTEURS, DOCENTEN EN AGENTEN, ALLE DEELNEMERS AAN DE PAARDENSPORT, ALLE PAARDENEIGENAREN, EN ALLE SEMINAR/WORKSHOP PROMOTORS, VOOR OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT HET SEMINAR/DE WORKSHOP AANGEBODEN DOOR THE MASTERSON METHOD EN/OF ALLE METHODEN, PROCESSEN EN TECHNIEKEN DIE WORDEN GEBRUIKT EN/OF AANBEVOLEN AAN MIJ, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE NALATIGE ACTIVITEIT DOOR THE MASTERSON METHOD, HAAR EIGENAREN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, INSTRUCTEURS, DOCENTEN OF AGENTEN. IK GA ERMEE AKKOORD DAT DEZE VRIJSTELLING EN AFSTANDSVERKLARING EEN NOODZAKELIJK ONDERDEEL IS VAN DE TEGENPRESTATIE AAN THE MASTERSON METHOD ERMEE INSTEMMEND HET SEMINAR/DE WORKSHOP EN EVENTUELE CONSULTEN AAN MIJ TE GEVEN, EN DAT ZONDER DEZE VRIJSTELLING EN AFSTANDSVERKLARING, THE MASTERSON METHOD GEEN SEMINAR/WORKSHOP EN CONSULTATIE AAN MIJ ZOU GEVEN.

 

2. AUDIO/VISUEEL Toestemming en Vrijgave (Selecteer Ja of Nee)

Ik, ondergetekende, geef hierbij toestemming dat enige audio- en/of video-opname en/of beelden van mij gebruikt mogen worden door The Masterson Method, Jim Masterson en hun rechtverkrijgenden of opvolgers, voor educatieve, promotionele en entertainment doeleinden, inclusief televisie, digitaal, elektronisch en internet gebruik, zonder enige vergoeding aan mij.

Ik geef hierbij toestemming dat dergelijke video-, audio-media en/of beelden van mij gebruikt mogen worden vrij en zonder enige claim van mijn kant, inclusief maar niet beperkt tot enige claim voor compensatie die mij verschuldigd is.

Ik onthef hierbij The Masterson Method, Jim Masterson en hun rechtverkrijgenden of opvolgers van enige claim of aansprakelijkheid aangaande enig gebruik dat gemaakt kan worden van de opname in overeenstemming met deze Toestemming en Vrijgave.

Stemt u ermee in dat er audio- en/of video-opnamen en/of beelden van u worden gemaakt tijdens de cursus? Zo nee, klik dan op de Nee-knop en zorg ervoor dat anderen, die op de dag van de cursus foto’s en/of video’s maken, op de hoogte worden gebracht.

  • Ja, ik vind het goed dat er audio- en/of video-opnamen en/of beelden van mij worden gebruikt door The Masterson Method zoals hierboven beschreven
  • Nee, en ik zal anderen op de dag van de cursus laten weten dat ik niet wil dat er foto’s/video’s van mij gemaakt worden

 

3. COVID-19 Verklaring van afstand en Vrijgave

DEZE OVEREENKOMST MOET DOOR ALLE VOLWASSENEN EN IEDERE OUDER OF WETTELIJKE VOOGD VAN ALLE MINDERJARIGEN WORDEN ONDERTEKEND VOOR DEELNAME AAN EEN MASTERSON METHOD™ SEMINAR-WORKSHOP OF CURSUS (“hierna te noemen “de Cursus”) AANGEBODEN DOOR THE MASTERSON METHOD.

Ik, ondergetekende, erken de besmettelijke aard van het Coronavirus/COVID-19 en dat de CDC en andere volksgezondheidsautoriteiten nog steeds het beoefenen van sociale distantie kunnen aanbevelen.

Ik begrijp dat de Masterson Methode een hands-on methode van lichaamswerk voor paarden is, en dat het doel van de Cursus die ik bijwoon hands-on training in de Masterson Methode is.

Ik ga akkoord met alle maatregelen die The Masterson Method of de Cursusinstructeur heeft genomen om het risico van verspreiding van het Coronavirus/COVID-19 tijdens mijn Cursus te verminderen.

Ik erken verder dat The Masterson Method niet kan garanderen dat ik niet geïnfecteerd zal raken met het Coronavirus/COVID-19, en dat het risico om blootgesteld te worden aan en/of geïnfecteerd te raken met het Coronavirus/COVID-19 het gevolg kan zijn van het handelen, nalaten of de nalatigheid van mijzelf en anderen op de Cursus.

Ik verklaar dat:

  • Ik de aanbevolen lokale gezondheidsrichtlijnen zoveel mogelijk heb opgevolgd om mijn blootstelling aan het Coronavirus/COVID-19 te beperken;
  • Indien ik op de dag van de cursus griep- of ziektesymptomen ervaar, zoals hoesten, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, spierpijn, hoofdpijn of keelpijn, ik contact zal opnemen met het kantoor om een nieuwe cursus te vinden (overplaatsingskosten kunnen van toepassing zijn); en
  • Indien ik positief test of ben blootgesteld aan iemand met het Coronavirus/COVID-19 binnen twee weken voor de cursus, ik contact zal opnemen met het kantoor om een nieuwe cursus te vinden (overplaatsingskosten kunnen van toepassing zijn).

Ik begrijp dat als om welke reden dan ook de Cursusinstructeur van mening is dat mijn deelname een gezondheidsrisico voor mijzelf of andere deelnemers aan de cursus kan opleveren, ik door de instructeur gevraagd kan worden de deelname aan de cursus te staken, en dat ik, als mij dit gevraagd wordt, ermee instem aan dit verzoek te voldoen.

Ordernummer (automatisch toegevoegd): {{order_id}}

Orderdatum (automatisch toegevoegd): {{order_create_date}}